¥¤¥Ù¥ó¥È°ÆÆâ -

إåʥӥ

ߤΥƥ꡼

²Æ ²ÆµÙ¤ß¿Æ»Ò¤Ç²Ã²ìͧÁµ¶µ¼¼ 2010/07/18 11:30 am

²ÆµÙ¤ß¤Î½ª¤ï¤ê¤â¶á¤Å¤¤¤¿£¸·î£²£±ÆüÅÚÍËÆü¤Ë
¿Æ»Ò¤Ç²Ã²ìͧÁµ¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´´õ˾¤ÎÊý¤Ï²¼µ­¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ
¤ª¿½¹þ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¥ß¥¹²Ã²ìͧÁµ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ö¥í¥°

Æü»þ¡¡¡¡Ê¿À®£²£²Ç¯£¸·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¸á¸å£±»þ¡Á£³»þ£³£°Ê¬
¾ì½ê¡¡¡¡²Ã²ìͧÁµÅÁÅý»º¶È²ñ´Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¶âÂô»Ô¾®¾­Ä®£¸ÈÖ£¸¹æ
¼õ¹ÖÎÁ¡¡£³£°£°£°±ß¡ÊÅöÆü¤´»ý»²²¼¤µ¤¤¡Ë

Υȥ꡼ξ

²Æ Â裳£¶²ó²Ã²ìͧÁµÅõ¤í¤¦Î®¤· 2010/06/03 8:14 pm

²Ã²ìͧÁµÅõ¤í¤¦Î®¤·³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

Æü»þ¡¡Ê¿À®£²£²Ç¯£¶·î£´Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¸á¸å£·»þ¤è¤ê

¾ì½ê¡¡ÀõÌîÀî¡¡Å·¿À¶¶¤«¤éÀõÌîÀîÂ綶¤Þ¤Ç

Åõ϶¡¡Ìó£±£°£°£°¸Ä¤ÎÅõ¤í¤¦¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£

½Ð±é¡¡¥ß¥¹²Ã²ìͧÁµ

»Ê²ñ¡¡¾åºä¡¡Åµ»Ò

Υȥ꡼ξ

½© > ²Ã²ìͧÁµ¡ÖÀIJֲñ¡×ÁϺîŸ Â裴£¸²ó¡¡ÀIJֲñ¡ÖÁϺîŸ¡× 2008/10/12 10:08 am

¡ÖÀIJֲñ¡×¤Ï¡¢²Ã²ìͧÁµºî²È¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê²ñ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ǯ¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁϺפϼã¼Ô¤é¤·¤¤¼«Í³¤ÊȯÁÛ¤ÇÀ÷¿§¤ÎÀ¤³¦¤òɽ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æü»þ¡¡Ê¿À®£²£´Ç¯£±£±·î£²£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£±£²·î£³Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¡¡¡£¹¡§£°£°¡Á£±£·¡§£°£°
¾ì½ê¡¡²Ã²ìͧÁµÅÁÅý»º¶È²ñ´Û¡¡£³³¬¡¡¸¦½¤¼¼
¡¡¡¡¡¡¡Ê¶âÂô»Ô¾®¾­Ä®£¸ÈÖ£¸¹æ¡Ë
ÆâÍÆ¡¡¥ß¥¹²Ã²ìͧÁµ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ö¥í¥°¤Ë¤ÆÊó¹ð

Υȥ꡼ξ

½© ²ÖÄ»É÷·î¡¡²Ã²ìͧÁµ¥Õ¥§¥¢ 2008/10/05 12:12 pm

Ì¥ÎϤ¢¤Õ¤ì¤ë²Ã²ìͧÁµ¤Î¿´¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤ÏÆþ¾ì̵ÎÁ¤Ç¤¹¡£

¡¦Âè34²ó²Ã²ìͧÁµ¿·ºî¶¥µ»²ñ
¡¦²Ã²ìͧÁµºî²È¡Ö½¨°ïŸ¡×
¡¦²Ã²ìͧÁµ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¾®ÉÊŸ
¡¦²Ã²ìͧÁµ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥ÈŸ¼¨
¡¦Âè5²ó¥ß¥¹²Ã²ìͧÁµ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È

Æü»þ¡¡Ê¿À®20ǯ10·î23Æü(ÌÚ)¡Á26Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡10¡§00¡Á17¡§00
¾ì½ê¡¡²Ã²ìͧÁµÅÁÅý»º¶È²ñ´Û
¡¡¡¡¡¡¶âÂô»Ô¾®¾­Ä®8ÈÖ8¹æ

Υȥ꡼ξ

²Æ > ¥ß¥¹²Ã²ìͧÁµÊ罸¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó Â裶²ó¥ß¥¹²Ã²ìͧÁµ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 2008/06/29 10:10 am

Ê¿À®£²£±Ç¯£¸·î£²£²Æü¡ÊÅڡˡ֥ߥ¹²Ã²ìͧÁµ¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÊ罸¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¸á¸å£²»þ¤Ë¶âÂô±ØÁ°¤È¸á¸å£³»þ¤è¤ê¹áÎÓË·³¦·¨¤Ë¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Υȥ꡼ξ

½Õ > ¤­¤â¤Î¤Î½¸¤¤ ²ÖÄ»É÷·î¡¡¤­¤â¤Î¤Î½¸¤¤ 2008/01/22 12:21 pm

Ê¿À®21ǯ3·î7Æü ¥Û¥Æ¥ë¶âÂô¤Ë¤Æ¡Ö2009ǯ¤­¤â¤Î¤Î½¸¤¤¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤­¤ò³§ÍͤȲᤴ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²²Ã´õ˾¤ÎÊý¤Ï(¶¨)²Ã²ìÀ÷¿¶¶½¶¨²ñ¡¡ÅÅÏÃ076-224-5511¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Ï¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Á¥§¥ë¥Ö¤Î¼¼Æâ³Ú±éÁÕ¤Èɶ»³±É»Ò¡õ¥ß¥é¥¯¥ë¤Ò¤«¤ë¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£


¡¡'08¤­¤â¤Î¤Î½¸¤¤²ñ¾ì

¡¡¥ß¥¹²Ã²ìͧÁµ

¡¡¤ª»ÒÍͤˤè¤ë´¥ÇÕ

¡¡¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥Á¥§¥ë¥Ö¼¼Æâ³Ú±éÁÕ

¡¡¸ì¤é¤¤¤Î¤Ò¤È¤È¤­

¡¡¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼

¡¡¤ª³Ú¤·¤ßÃêÁª²ñ

Υȥ꡼ξ

½© > ¤­¤â¤Î¤Ç¥¦¥©¡¼¥¯ ¤­¤â¤Î¤Ç¥¦¥©¡¼¥¯ 2007/12/29 12:45 pm

¤­¤â¤Î¤Ç¥¦¥©¡¼¥¯

¤­¤â¤Î¤Ç¥¦¥©¡¼¥¯¤Ï¥ß¥¹²Ã²ìͧÁµ¤È°ì½ï¤Ë¶âÂô¤Î³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜǯ¤Ï10·î11Æü(Æü)¤Î³«ºÅ¤Î¶âß·¤­¤â¤Î¾®Ä®¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ­¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Æ¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£

http://www.kagayuzen.or.jp/img/komachi.pdf

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
»²²Ã¼Ô¡¿¤­¤â¤Î°¦¹¥²È(Ãåʪ»Ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡Ë
»²²ÃÈñ¡¿ÌµÎÁ
³«ºÅ¡¿Ê¿À®21ǯ10·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¶âß·¤­¤â¤Î¾®Ä®¤Ë»²²Ã


Ê¿À®20ǯ10·î10ÆüÊ¿À®19ǯ10·î25Æü

Υȥ꡼ξ

²Æ > ²Ã²ìͧÁµÅô¤í¤¦Î®¤· ²Ã²ìͧÁµÅô¤í¤¦Î®¤· 2007/12/29 11:48 am


¡Ö²Ã²ìͧÁµÅô¤í¤¦Î®¤·¡×¤Ï¡¢¿å¤Î·Ý½Ñ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë²Ã²ìͧÁµ¤ÈÀî¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë´¶¼Õ¤òɽ¤·¡¢²Ã²ìͧÁµ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¸Î¿Í¤ÎÎî¤ò°Ö¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿å¶¡ÍܤȤ·¤Æº£¸å¤È¤â²Ã²ìͧÁµ¤ÎÈ˱ɤò´ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉ´ËüÀФޤĤê¡×¤Î¶¨»¿¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡¢»Ô̱¤Î³§ÍͤˤҤȻþ¤Î¸¸ÁÛ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æü»þ¡¡¡¡Ê¿À®£²£²Ç¯£¶·î£´Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡»þ´Ö¡¡¸á¸å£·»þ¡¡¡Á¡¡¸á¸å£¹»þ

¾ì½ê¡¡¡¡¶âÂô»Ô¡¡ÀõÌîÀî¡ÊÅ·¿À¶¶¡ÁÀõÌîÀîÂ綶¡Ë

¼çºÅ¡¡¡¡²Ã²ìͧÁµÅô¤í¤¦Î®¤·¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ

¸å±ç ¶âÂô»Ô¡¦É´ËüÀФޤĤê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¦¶âÂô¾¦¹©²ñµÄ½ê

¶¨ÎÏ ¡¡ ÀIJֲñ¡¦¶¶¾ìÄ®¿¶¶½²ñ¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²

Υȥ꡼ξ

½Õ > ͧÁµº×¤ê ͧÁµº× 2007/12/29 11:43 am

²Ã²ìͧÁµ¤Î»ÏÁĵܺêͧÁµºØ¤Î°äÆÁ¤ò¼Å¤ÓÀè¿Í¤ÎË¡Íפò±Ä¤ß¡¢Ëô¡¢¶È³¦¤ÎȯŸ¤ò´ê¤¦¤¿¤á¡¢¶âÂô»ÔÅ컳²Ã²ìͧÁµÎ¶¹ñ»û¤Ç¡¢Ëèǯ5·î17Æü¤Ëµó¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

Æü»þ Ê¿À®23ǯ5·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë

µÜºêͧÁµºØÊèÁ°º×
°¦À÷ÈêÊôǼ³ÆÎîË¡Í×
°¦À÷ÈêÊèÁ°º×
µÜºêͧÁµºØÄÉÅéË¡Í×
²ñ°÷µÚ²È²ʪ¸Î¼ÔÄÉÅéË¡Í×


¡ÚÌä¹ç¤»¡Û ÀÐÀÀ÷ʪ¾¦¹©¶È¶¨Æ±ÁȹçÆâ¡ÖͧÁµºØ»ËÀØÊݸ²ñ¡×ÅÅÏà 076-231-6661

Υȥ꡼ξ

½Õ ²Ã²ìͧÁµ¤ªëФ¨ 2007/12/29 11:22 am

¶âÂô¤Ëº£¤â©¤Å¤¯²Ã²ìͧÁµ¡£
ˬ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤΤ´Í×˾¤ò²Ã²ìͧÁµºî²È¤¬Ä¾Àܤª»Ç¤¤¤·¡¢
¤ªµÒÍͤΤ³¤À¤ï¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤°ïÉʤò
¤ªëФ¨¤·¤Þ¤¹¡£

¾ì¡¡¡¡½ê¡¡¡¡²Ã²ìͧÁµÅÁÅý»º¶È²ñ´Û
Æü¡¡¡¡»þ¡¡¡¡±Ä¶ÈÆü¤Î¸áÁ°£±£°»þ¡Á£±£²»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸á¸å¡¡£±»þ¡Á¡¡£³»þ
¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡¡¡¤Î¤ì¤ó¡¦¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶ÒÃ塦»¥Æþ¡¦Àð»Ò¡¦É÷ϤÉß¡¦¥Í¥¯¥¿¥¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®Á¬Æþ¡¦Ì¾»ÉÆþ¡¦°õ´ÕÆþ

Υȥ꡼ξ

ڡʥӥ

« 1 2 (3)

TOP